Zielony Dach Icopal (Czerwiec 2013) - page 10

10
ISO 14001
Zielony Dach Icopal
Natychmiast po instalacji
Wytyczne do projektowania
Wytyczne do projektowania – nachylenie połaci dachowej
W przypadku dachów płaskich zaleca się stosowanie spadków dachowych do 6º. Przy dachach stromych należy
przewidzieć instalacje dodatkowych elementów – progów zapobiegających zsuwaniu się wierzchniej warstwy
wegetacyjnej. Połać powinna zostać ukształtowana w taki sposób, aby płaszczyzny pokrycia wykazywały spadek
w kierunku punktów odwadniających.
Wytyczne do projektowania – instalacje dachowe, wyłazy
Urządzenia dachowe w postaci wywiewek kanalizacyjnych, anten, urządzeń klimatyzacyjnych, przejść kabli elek-
trycznych itp. należy zgrupować w miarę możliwości tak, aby liczba przebić połaci dachowej była jak najmniejsza.
Dodatkowo urządzenia te, jak również wyłazy dachowe, świetliki, klapy dymowe itp., powinno się umieszczać
na cokołach, których wysokość powinna być większa od sumy warstw dachu zielonego i które będzie można
zaizolować w poprawny sposób oraz otoczyć pozostałymi warstwami dachu zielonego. Dachy zielone powinny
być bez problemów dostępne dla celów konserwacyjnych. Godne polecenia jest przy tym projektowanie na po-
wierzchni dachu lub w jego pobliżu przyłącza wody.
Wytyczne do projektowania – siły ssące wiatru
Dla każdego dachu projektant obiektu powinien indywidualnie policzyć siły ssące w zależności od strefy wiatrowej,
kształtu i wysokości dachu oraz strefy dachu. Obliczenia należy sporządzić w oparciu o PN-EN 1991-1-4:2008
Oddziaływanie na konstrukcje. Oddziaływanie ogólne – Oddziaływanie wiatru
. Po dokonaniu odpowiednich ob-
liczeń należy dociążyć odpowiednie miejsca na dachu, stosując odpowiednio gruby substrat mineralny, płyty
betonowe lub żwir płukany. Icopal S.A. oferuje stałe doradztwo techniczne inżynierów budownictwa: kontakt na
stronie 87 katalogu.
Wytyczne do projektowania – odporność dachu zielonego na ogień zewnętrzny.
Wszystkie układy Ekstensywnego Zielonego Dachu Icopal zawarte w katalogu posiadają klasyfikację odporności
dachu na ogień zewnętrzny B
Roof
(t
1
). Tym samym Ekstensywny Dach Zielony Icopal jest systemem dachowym
odpornym na rozprzestrzenianie ognia zewnętrznego.
Klasyfikacja odporności dachu na ogień zewnętrzny B
Roof
(t
1
)
Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie dla:
Dachu Ekstensywnego – Układ klasyczny: nr 976.2/13/R38NP
Dachu Ekstensywnego – Układ odwrócony: nr 976.4/13/R38NP
Rekomendowane grupowanie detali dachowych
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...88
Powered by FlippingBook